OFERTA PORADNI

        NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim w roku szkolnym 2019/2020 proponuje następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej dla dzieci (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej) oraz ich rodziców i nauczycieli:

I. W zakresie profilaktyki proponujemy:

1. Wczesną diagnozę psychologiczną.

2. Wczesną diagnozę logopedyczną.

3. Wczesną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną uczniów klas „0” z ryzyka dysleksji rozwojowej.

4. Diagnozę gotowości szkolnej.

5. Indywidualne konsultacje i porady udzielane w w/w zakresach rodzicom i nauczycielom.

6. Wspomaganie nauczycieli, wychowawców i rodziców uczniów w poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności wychowawczych m.in. poprzez: szkoleniowe rady pedagogiczne w szkołach i placówkach naszego powiatu, spotkania i prelekcje dla rodziców, wykłady oraz zajęcia warsztatowe.

7. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki, m.in. w takich zakresach tematycznych, jak: adaptacja i integracja, wzmacnianie poczucia własnej wartości, profilaktyka agresji i przemocy wśród uczniów (porozumienie bez przemocy, poprawa relacji interpersonalnych w grupie), rozwijanie tolerancji, praca nad rozwiązywaniem konfliktów w klasie, rozwój inteligencji emocjonalnej, ćwiczenie zachowań asertywnych, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, doskonalenie komunikacji interpersonalnej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych (w tym profilaktyka uzależnień), efektywne uczenie się, samorozwój uczniów, samoakceptacja i praca nad sobą, praca uczniów nad własna motywacją do róznego typu konstruktywnych działań, budowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób chorych psychicznie(zwłaszcza rówieśników).

8. Doradztwo w zakresie konstruowania scenariuszy zajęć profilaktycznych z klasą szkolną.

9. Porady bez badań, konsultacje, instruktaże i szkolenia.

10. Udostępnianie opracowanych przez pracowników Poradni materiałów metodycznych i instruktażowo-pomocniczych., a także zapewnienie opieki metodycznej w ich wykorzystywaniu.

11. Organizowanie doraźnych punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach, w tym z zakresu doradztwa  edukacyjno - zawodowego.

12. Poradnictwo dla młodzieży (psychologiczne, pedagogiczne oraz edukacyjno - zawodowe).

II. W zakresie diagnozy proponujemy:

Specjalistyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w zakresie indywidualnej diagnozy:

 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • dzieci z trudnościami wychowawczymi,
 • dzieci z trudnościami dydaktycznymi,
 • dzieci zdolnych,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, uczeniu się matematyki,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z wadami wymowy,
 • młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, niezdecydowanej w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu lub mającej ograniczenia zdrowotne w tym zakresie,
 • uczniów kwalifikowanych do różnych form orzecznictwa, w tym dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci niewidome, słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące, 
 • dzieci z różnymi niepełnosprawnościami,
 • przesiewowe badania słuchu i mowy,
 • oraz inne.

UWAGA: Po badaniach – na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia - wydaje się opinie/informacje o wynikach badań. Dzieci są diagnozowane wg kolejności zgłoszeń.

III. W zakresie terapii proponujemy:

1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół podstawowych (II etap edukacji) z problemami w funkcjonowaniu społecznym.

2. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół gimnazjalnych z problemami okresu dojrzewania (zahamowanych emocjonalnie, z obniżoną samooceną, nieśmiałych).

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych przejawiających trudności adaptacyjne, o obniżonym poczuciu własnej wartości, z objawami zahamowania psychoruchowego i nieśmiałości oraz z zaburzeniami emocjonalnymi.

4. Zajęcia grupowe,  terapeutyczne dla dzieciz ADHD w wieku wczesnoszkolnym, dla dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym oraz z klas IV-VIII z zaburzeniami o podłożu lękowym  (zdiagnozowanych w Poradni).

5. Indywidualną terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

6. Indywidualną  oraz grupową terapię pedagogiczną (1 grupa - dzieci zdiagnozowane w Poradni) dla dzieci i młodzieży, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.

7. Indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy.

8. Indywidualną terapię metodą Biofeedback m.in. dla dzieci z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych, deficytami rozwojowymi.

9. Terapię rodzin.

10. Zajęcia  zespołowe dla dzieci w wieku szkolnym (kl. IV-VI SP) -Trening koncentracji uwagi.

Ponadto proponujemy konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli prowadzących w/w zajęcia specjalistyczne.  

UWAGA: Nabór dzieci na w/w formy terapii, prowadzonej na terenie Poradni, odbywa się we wrześniu i październiku, a później jest on uzupełniany w miarę zakańczania terapii i zwalniania się miejsc. Zapisy są przyjmowane w sekretariacie Poradni (kontakt osobisty lub telefoniczny).

IV. W zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego proponujemy m.in. takie formy pomocy, jak: spotkania z uczniami szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie ich szkół (dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), indywidualne specjalistyczne badania predyspozycji zawodowych uczniów na terenie Poradni, dyżury doradców zawodowych w szkołach - dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli (porady i konsultacje indywidualne), spotkania doradcy zawodowego z dziećmi klas "0" i uczniami kl. I - pogadanki nt: „Pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym”, spotkania z rodzicami uczniów klas VIII szkoł podstawowych -  prelekcje nt: " Czynniki trafnego wyboru zawodu - jak pomóc dziecku w planowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej".

UWAGA:Przedstawiona oferta zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych na terenie szkół, będzie elastycznie dopasowywana do zapotrzebowań poszczególnych klas i w miarę ich potrzeb oraz możliwości Poradni poszerzana. W związku ze składaniem zapotrzebowań na w/w ofertę pomocy, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Poradni druku zapotrzebowania w terminie najpóźniej do końca października danego roku szkolnego ( druk zapotrzebowania jest dostępny w siedzibie Poradni oraz na jej stronie internetowej: http://www.pppc.idsl.pl/ ).

Ponadto kontynuujemy działanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych oraz nauczycieli – wychowawców, grupy wsparcia dla psychologów szkolnych i przedszkolnych.

      NOWOŚCI  W OFERCIE PORADNI

 1. Grupa wsparcia dla nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 2.  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 3. Szkoła dla rodziców (wspieranie rodziców w procesie opiekuńczo-wychowawczym dziecka, nauka dialogu i kształtowania relacji rodzic-dziecko       opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku) wg. programu Joanny Sakowskiej "Szkoła dla rodziców i wychowawców".

Uruchomienie ww. form pomocy jest planowane od listopada 2019r. w zależności od zapotrzebowania. ( kontakt: grupy wsparcia dla nauczycieli i rodziców- S. Pokorzyńska, M. Iwińska / Szkoła dla rodziców – M. Machaj)

 

Zapotrzebowania szkół i placówek na inne rodzaje pomocy bezpośredniej (rady szkoleniowe, spotkania z rodzicami i inne) prosimy składać również do końca października danego roku szkolnego, a w przypadku nagle zaistniałych istotnych potrzeb szkoły lub placówki minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji.

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszelkiej pomyślności w roku szkolnym 2019/2020!


Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego

w roku szkolnym 2019/2020

 

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD 

05.09.2019

03.10.2019

07.11.2019

12.09.2019

17.10.2019

21.11.2019

                        19.09.2019

                        31.10.2019

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

  LUTY 

05.12.2019

02.01.2020

13.02.2019

19.12.2019

16.01.2020

27. 02.2019

                        30.01.2020

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ 

05.03.2020

02.04.2020

07.05.2020

19.03.2020

16.04.2020

21.05.2020

                        30.04.2020

                        28.05.2020

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ 

04.06.2020

09.07.2020

13.08.2020

18.06.2020

27.08.2020

                       25.06.2020

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone