NAJNOWSZY baner

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pppc.idsl.pl Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim .

Data publikacji Strony internetowej: 16.11.2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.11.2020

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa pppc.idsl.pl jest w małym stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W związku z powyższym 31.03.2020 roku zostanie zamknięta. Obecnie trwają prace nad powstaniem nowej, w większym stopniu dostosowanej strony internetowej.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Bratkowska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 282 55 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .
Dostępność architektoniczna:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje się w budynku położonym przy ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski - na I piętrze.
Budynek wyposażony jest w dźwig (platformę dla osób niepełnosprawnych) w celu dostania się osób ze szczególnymi potrzebami na I piętro budynku.
W budynku przy Sikorskiego 3 znajdują się 2 wejścia. Przy wejściu od strony ulicy Sikorskiego znajdują się trzystopniowe schody.
- Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą dostać się do budynku drugim wejściem (od strony parkingu).
Przy wejściu:
- znajduje się podjazd/chodnik o szerokości 1,5 m,
- nie ma schodów,
- nie ma progu,
- znajdują się drzwi o szerokości 1m.
Na parkingu od strony ulicy znajduje się 1 miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Na parterze budynku znajdują się szerokie (1,5m) bezprogowe korytarze umożliwiające poruszanie się po budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
W budynku znajdują się kontrastowe barwy pomiędzy podłogą i ścianami.
Drzwi do pomieszczeń (biur) oznaczone są w sposób kontrastowy (ciemne cyfry na jasnym tle drzwi). Drzwi w korytarzu oznaczone są żółtą taśmą.
Schody pomiędzy parterem i I piętrem posiadają antypoślizgową nawierzchnię, pierwszy i ostatni stopień oznaczone są w sposób kontrastowy względem nawierzchni schodów.
Wejście do toalety dla osób niepełnosprawnych(korzystających z wózka inwalidzkiego) znajduje się przy korytarzu głównym na parterze.
Na elewacji frontowej (od ulicy) znajdują się tablice informacyjne z nazwami instytucji, które mieszczą się w budynku.
W Biurze Obsługi Interesanta PCPR, które znajduje się przy wejściu od strony parkingu zatrudniony jest pracownik, który informuje o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku.

Na holu głównym przy schodach znajduje się tablica informacyjna pokazująca rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń dzięki czemu interesanci od samego wejścia posiadają informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a natomiast informacje o pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne:
Brak dostępnych aplikacji.
Dostępność tłumacza języka migowego:
Brak dostępności tłumacza migowego w Poradni i na stronie on-line.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone