NAJNOWSZY baner

WZORY WNIOSKÓW

Wniosek pełnoletniego ucznia o badanie

Wniosek pełnoletniego ucznia o wydanie opinii/ informacji o wynikach badań.

Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o badanie dziecka.

Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o wydanie opinii/informacji o wynikach badań dziecka.

Wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapotrzebowanie na formy pomocy bezpośredniej.

Zapotrzebowanie na zajęcia warsztatowe.

Wniosek o przekazanie dokumentacji ucznia/uczennicy

WZORY DRUKÓW ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

Wzór druku zaświadczenia lekarskiego do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
Wzór druku zaświadczenia lekarskiego do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez lekarza medycyny pracy.
Wzór druku zaświadczenia lekarskiego do wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Karta badania laryngologicznego dziecka/ucznia z niepełnosprawnością narządu słuchu.

Karta badania okulistycznego dziecka z niepełnosprawnością narzadu wzroku .

Wzór druku zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka/ucznia dołączanego do wniosku w celu wydania opinii w sprawie objęcia go zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

WZORY OPINII/INFORMACJI

Informacja nauczyciela o uczniu z ograniczeniami zdrowotnymi związanymi z wyborem kierunku dalszego kształcenia.
Opinia nauczyciela o uczniu ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Opinia nauczyciela o uczniu kierowanym na badania do Poradni.
Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów pracujących z uczniem, którego rodzice/prawni opiekunowie złożyli do Poradni wniosek o wydanie opinii dotyczącej zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
Opinia szkoły/placówki dotycząca ucznia z trudnościami wychowawczymi, jako uzupełnienie dokumentacji do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, w tym ewentualnie także skierowania w zaleceniach do młodzieżowego ośrodka socjoterapii.
Opinia o  dziecku - uczniu dla potrzeb Zespołu Orzekającego w związku z wnioskiem o wydanie  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność.
Opinia szkoły/placówki o dziecku/uczniu w związku z koniecznością indywidualnego nauczania
Opinia szkoły/placówki o dziecku/uczniu (objętym kształceniem specjalnym) w związku z koniecznością indywidualnego nauczania
 
AKTY PRAWNE
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r, poz. 59 i 949)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r.poz. 60 i 949)
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U. z 1991r.Nr95,poz.425 z póżn.zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 1lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz.U z 2013r. poz.199);   zmiana(Dz.U z 2017, poz.1647)
Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych(Dz.U z 2017r., poz.1743)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone